Start a healthy journey with us!

ก่อนการนัดตรวจครั้งแรก เราจะขอให้คุณกรอกข้อมูลแบบประเมินสุขภาพเบื้องต้น พร้อมส่งข้อมูลประวัติทางการแพทย์อย่างละเอียดที่มี  ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะเป็นรากฐานสำหรับการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอาการเรื้อรังในปัจจุบันของคุณ แบบสอบถามประวัติทางการแพทย์ที่ครอบคลุมจะถามคุณเกี่ยวกับ:

  • Lifestyle ไลฟ์สไตล์: รวมถึงการรับประทานอาหาร ระดับกิจกรรม ชีวิตการทำงาน งานอดิเรก และความเครียด
  • Genetics พันธุศาสตร์: รวมถึงประวัติครอบครัวของคุณเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจ
  • Environment สิ่งแวดล้อม: รวมถึงการสัมผัสกับสารพิษและสารก่อภูมิแพ้

คุณจะได้เข้าพบแพทย์แบบตัวต่อตัวและกลุ่มนักโภชนาการและโค้ชด้านสุขภาพ การพบกันครั้งแรกของคุณใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง สิ่งนี้ทำให้เรามีเวลาในการ:

  • ทบทวนประวัติสุขภาพของคุณ และพุดคุยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น
  • กำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณร่วมกัน
  • แนะนำแนวทางการปรับเปลี่ยน Lifestyle ที่เหมาะสม
  • สั่งการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและทำการตรวจเลือดเฉพาะทางเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกรอบด้านมาวินิจฉัยอย่างจริงจังว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้น ๆ
  • ฟังผลการตรวจ เพื่อทราบถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ
  • วางแผนการปรับเปลี่ยน Lifestyle การดำรงชีวิตที่ดีต่อสุขภาพให้กับคุณตั้งแต่การปรับปรุงโภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ การเสริมอาหาร การฟื้นฟูระบบทางเดินอาหาร การจัดการด้านอารมณ์และความเครียด การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ฯ
  • วางแผนการรักษาที่มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขสาเหตุของโรค เพื่อฟื้นฟู ซ่อมแซม เสริมสร้าง โดยบูรณาการร่วมกับแพทย์สหสาขา เช่น การแพทย์ทางเลือก โภชนาการ การจัดการอารมณ์  กายภาพบำบัด เป็นต้น ซึ่งการดูแลแบบผสมผสานนี้ จะทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากกว่า

การรักษาและดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมและความชราของเซลล์ เพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน อันจะนำมาซึ่งการป้องกันและชะลอความเสื่อมหรือความชรา รวมถึงลดโอกาสเกิดมะเร็งได้ด้วยนั่นเอง